Adres
Osoba do kontaktów
Posiadane systemy
Który z poniższych systemów chcą Państwo wdrożyć w swojej organizacji?: *

Administratorem danych osobowych Klienta jest Qwantum - Systemy Zarządzania sp. z o.o z siedzibą przy ul. 3 Maja 46 w Sopocie (81-743). Z Administratorem można się kontaktować:

  • pocztą tradycyjną lub osobiście na w/w adres
  • drogą korespondencji elektronicznej na adres: biuro@qwantum.pl
Dane osobowe są przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie Administratora polegającym na możliwości nawiązania kontaktu w celu przesłania oferty i prowadzenia negocjacji handlowych. Ponadto, jeżeli dojdzie do akceptacji przedstawionej oferty, wówczas dane osobowe będą przetwarzane do celów przygotowania i wykonania umowy.
Dane osobowe wskazane na formularzu w przypadku, kiedy oferta nie zostanie przyjęta będą usunięte w ciągu 6 miesięcy od złożonego zapytania.
Dane osobowe przetwarzane w celu przygotowania i wykonania umowy będą natomiast przetwarzane przez czas jej obowiązywania a po tym czasie jeszcze przez 6 lat, z uwagi na termin przedawnienia roszczeń ze strony skarbu państwa. Przechowywanie danych po zakończeniu umowy jest prawnym obowiązkiem Administratora, który wynika z przepisów podatkowych, w szczególności z ustawy o rachunkowości i ustawy ordynacja podatkowa.
Dane osobowe będą ujawniane pracownikom i współpracownikom Administratora, firmom świadczącym na rzecz Administratora usługi utrzymania i serwisu systemów IT, a jeżeli dojdzie do zawarcia umowy, firmie świadczącej na rzecz Administratora usługi księgowe. Administrator nie przekazuje danych do Państw Trzecich.
Osobom, których dane osobowe są przetwarzane przez Administratora, przysługuje prawo żądania dostępu do danych osobowych, które go dotyczą, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych, jeżeli są one przetwarzane w prawnie uzasadnionym interesie administratora oraz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeżeli uzna że jego dane osobowe są przetwarzane z naruszeniem obowiązującego prawa.
Administrator nie stosuje profilowania ani nie podejmuje decyzji w sposób zautomatyzowany.
Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jeżeli nie zostaną ujawnione – nie będzie możliwości przygotowania i przesłania oferty w odpowiedzi na złożone zapytanie.